Customer Service  • Untitled-1.png
    ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) กำหนดสำหรับอุปกรณ์ RFID เป็นหนึ่งในกลุ่มอุปกรณ์ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโ...

Visitors: 14,005