High Temperature Tag

High Temperature Tag คือ RFID Tag ที่ถูกนำไปใช้งานในสถาวะที่มีความร้อนสูง หรือ ต้องการการทนความร้อนที่เกิน 100 องศาขึ้นไป โดยใช้วัสดุที่คลุม chip เป็น Tag ที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่า RFID Tag แบบทั่วไป ในกรณีที่ใช้ อุณภูมิไม่เกิน 130 องศา แนะนำให้ใช้ RFID on Metal Tag แบบ วัสดุ PCB ทดแทนได้ 

ระยะการใช้วนกลับของ RFID Tag ประเภทนี้อาจจะอยู่ที่ 150 - 200 ครั้ง ซึ่งอาจจะไม่สูงมากนัก เนื่องจากมีการผ่านความร้อนหลายต่อหลายครั้ง อุณหภูมิที่สามารถใช้โดยเฉลี่ยเกิน 180 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

UHF High Temperature Tag

  • RFID UHF Anti Metal Tag
    0.00 ฿
  • UHF Anti Metal Tag HT4215 (High temp)
    0.00 ฿
Visitors: 97,413