RFID Laundry Tag

RFID Laundry Tag คืออะไร RFID Laundry Tag คือ RFID Tag ที่สามารถทนต่อการซักล้าง ทนต่อความร้อนอย่างสั้นๆ ในขบวนการอัดจึรีด หรือสามารถเย็บติดกับเสื้อผ้าได้ RFID Laundry Tag มักจะถูกนำมาใช้ในการตรวจนับสินค้า หรือ นับจำนวนครั้งในการซักสินค้า เพราะเสื้อผ้าบ้างประเภทเช่น ชุด Cleanroom จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบจำนวนครั้งการซักเพื่อให้เสื้อยังมีประสิทธิภาพในการจับดักฝุ่น นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่รับซักผ้าปูที่นอน ปอกหมอน ยังนำมาใช้เพื่อการแยกประเภทลูกค้า และตรวจนับสินค้าให้เร็วยิ่งขึ้น RFID Laundry Tag มีการจำกัดจำนวนครั้งการใช้ที่สั้นกว่า Tag ทั่วไปเนื่องจากว่าจะต้องผ่านกระบวนการซักอบรีด ลูกค้าที่จะนำมาใช้งานจึงต้องคิดในส่วนการงบประมาณที่อาจจะต้องเตรียมไว้ ในการเปลี่ยน tag ระหว่างปี 

  • RFID Tool Tag คืออะไรจริงๆ แล้วก็คือ UHF RFID Tag แบบ Anti Metal Tag ตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กและนำมาติดเข้าเครื่องมือ ทั้งเครื่องมือแพทย์ และ เครื่องมือของช่างซ่อมบำรุง เช่น ติดกับอุ...
Visitors: 7,171