RFID Windshield Tag

RFID Windshild Tag คือ RFID Tag ที่ใช้สำหรับติดกระจกรถยนต์ เป็น Tag ที่ออกแบบเพื่อการขยายสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อติดเข้ากับกระจกรถยนต์ 

RFID Windshild Tag บางประเภท ตัว Chip จะถูกเคลือบด้วยสารกัน UV ทำให้ Chip มีความคงทนต่อการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง : สำหรับกระจกบางประเภทที่ติดฟิลม์ปรอทอย่างหนา อาจจะเป็นอุปสรรคในการอ่าน ลูกค้าอาจจำเป็นต้องย้ายที่ติดตั้ง เช่น ไฟหน้ารถ หรือ ลดกระจกลงมาเพื่อให้อ่าน RFID Tag ได้ดียิ่งขึ้น  

RFID Windshield Tag

  • UHF Windshield Tag Model 8030
    0.00 ฿
  • UHF Windshield Tag Model 10040
    0.00 ฿
  • UHF Windshield Tag Model 10075
    0.00 ฿
Visitors: 97,423